Category Archives: บทกวีนิพนธ์

หนังสือกวีนิพนธ์เรื่อง คำหยาด : ภาพสะท้อนมุมมองทางความคิดในบริบททางสังคมของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

“คำหยาด เป็นผลงานกวีนิพนธ์ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ หนึ่งในกวีไทยที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเป็นที่น่าจดจำมากมายหลายเรื่อง และอยู่ในวงการนักเขียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี กวีผู้นี้จึงมีประสบการณ์ด้านงานเขียนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนในด้าน บทกวีนิพนธ์ ซึ่ง เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และโดยพื้นฐานครอบครัวนั้นนับว่าเนาวรัตน์ได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะและขัดเกลาทั้งด้านความประพฤติและด้านจิตวิญญาณ เนื่องจากว่าครอบครัวของเนาวรัตน์ ต่างมีความชื่อชอบและหลงรักในงานเขียน และในบ้านทั้งพ่อและแม่ก็มักจะเก็บงานเขียนเอาไว้มากมาย อีกทั้งยังรักการอ่านเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังรักในเสียงเพลงเสียงดนตรีไทยอย่างมาก ทำให้เนาวรัตน์ได้ซึมซับและซาบซึ้งกับวิถีชีวิตของกวีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เมื่อเติบโตขึ้นจึงมีความสนใจทางด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกาพย์ แต่งกลอนต่างๆ และผลงานซึ่งเป็นรวมบทกวีนิพนธ์เล่มแรกของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ก็คือเรื่อง คำหยาด

“คำหยาด” บทกวีแห่งความรัก ความฝัน และอุดมการณ์ทางการเมือง

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ได้รังสรรค์บทกวีนิพนธ์เรื่องคำหยาดขึ้นในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มหรือเป็นช่วงวัยรุ่น และช่วงเวลานี้เองก็ตรงกับระยะเวลาที่สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านค่านิยม และการพัฒนาด้านต่างๆไปสู่ความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการเรียกร้องทางสิทธิและเสรีภาพของวัยรุ่นก็มีมากขึ้นด้วย

นอกจากนั้นยังเกิดค่านิยมตะวันตกที่ได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างมาก ซึ่งตามแนวคิดพื้นที่และเวลานั้นจะพบว่าในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือในช่วงที่กวีมีชีวิตและประสบการณ์ในรูปแบบหนึ่งๆ กวีก็มักจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านภาษา และมีการใช้สัญลักษณ์ทางภาษาออกมา ซึ่งแง่มุมทางความคิดเหล่านั้นจึงมีความน่าสนใจอย่างมากที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยจะพบว่าในระยะเวลาดังกล่าวกวีอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่น วัยแรกเริ่ม และวัยที่มีความคิดความใฝ่ฝันอันแรงกล้าและเรื่องราวในช่วงเวลานั้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของกวีมากที่สุดคือเรื่องความรัก และในเรื่องคำหยาดก็จะสะท้อนให้เห็นแง่มุมทางความคิดของกวีที่มีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องความรัก ไปสู่เรื่องความฝันการแสวงหา และไปสู่อุดมการณ์ทางการเมือง และกระทั่งนำไปสู่ความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิต การพยายามทำความเข้าในชีวิตและโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านการใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์และการสร้างความหมายในบทกวีนิพนธ์เรื่องคำหยาดที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมทางความคิดของกวีได้อย่างเด่นชัด

“คำหยาด คำหยอด” : การถ่ายทอดความคิดผ่านภาษา ปลุกไฟฝันให้คนรุ่นใหม่

จะเห็นได้ว่าบทกวีนิพนธ์เรื่องคำหยาด ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมทางความคิดของกวี และนอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางความคิด และการเติบโตของความคิดของกวี ตั้งแต่ด้านความรัก ความฝัน การเมืองและอุดมการณ์รักชาติรักสถาบันมาจนถึงการมองชีวิตและเข้าใจชีวิตอย่างการมีสัจธรรมของชีวิต ซึ่งในแต่ละบริบททางความคิดและสังคมก็ทำให้การเลือกใช้คำ และภาษาเชิงสัญลักษณ์นั้นแตกต่างกันออกไป ตามความคิด ความรู้สึกของกวี และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและตัวตนของกวีที่สื่อถึงผู้อ่าน และเป็นคุณค่าที่จะเตือนใจผู้อ่าน ให้เข้าใจและมองโลกอย่างที่เป็นและมองชีวิตของตัวเองอย่างมีสติ ซึ่งความคิดเหล่านี้ของกวีจึงมีคุณค่าอย่างมากที่จะนำมาสานต่อ และปลุกพลังฝันให้แก่วัยรุ่น หรือเยาวชนในยุคปัจจุบันในบริบทที่ต่างกัน หนังสือกวีนิพนธ์เล่มนี้จึงคู่ควรกับการเปิดอ่านเพื่อดื่มด่ำกับความงดงามและชั้นเชิงทางภาษา ในขณะเดียวกันก็ปลุกไฟฝันในหัวใจให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง